Dziękuję, że poświęca Pani czas na przemyślenie i napisanie podsumowań, są one dla mnie bardzo cenne, z uwagi na to, iż trafiają celnie… Zaczynam widzieć coraz lepiej sytuację, w której się znalazłam, i coraz mniej bać zmian… Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Trafiamy na ludzi, na których potrzebujemy trafić.

 

Anna – dyrektor administracyjny spółki sektora MŚP

Pani Mario, serdecznie dziękuję za wsparcie i ogromną dawkę wiedzy jaką mam przyjemność od Pani otrzymywać. Jest Pani Mistrzynią! Dziękuje za wszystko!!!

 

Hania – specjalistka ds. rekrutacji

fragmenty korespondencji mailowej od moich Klientów

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY

 

 

Doświad­czy­łam speł­nie­nia „ame­ri­can dream”. Roz­po­czę­łam swoją pierwszą drogę zawo­dową w biznesie, w czasach wiel­kich prze­mian gospo­dar­czych lat 90-sią­tych. Karierę rozpoczęłam od sta­no­wi­ska pro­gra­mistki rozwijającej się wrocławskiej spółki informatycznej, a po kilkunastu latach zakończyłam ją pełniąc funkcję pre­zesa zarządu.

 

Moja kariera przebiegała pod znakiem wyzwań i cią­głych zmian. Pra­cu­jąc na kie­row­ni­czych sta­no­wi­skach w coraz to innych obsza­rach (wdrożenia, rozwój oprogramowania, HR, organizacja, zarząd) stale podno­si­łam swoje kwa­li­fi­ka­cje. M.in. ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie zarzą­dza­nia kadrami, mię­dzynarodowe stu­dium nowo­cze­snego zarzą­dza­nia finan­sami, kurs dla peł­no­moc­ni­ków sys­temu jako­ści ISO oraz wiele innych szko­leń mięk­kich i twar­dych.

 

W swo­jej karie­rze doświad­cza­łam sta­nów ’flow’ ale także i kry­zy­sów, które mnie ukształ­to­wały i wzmoc­niły. Odda­la­jąc się od kom­pu­te­rów i przy­bli­ża­jąc do ludzi odkry­łam w sobie zdol­no­ści rozu­mie­nia i sku­tecz­nego medio­wa­nia mię­dzy róż­nymi posta­wami i oso­bo­wo­ściami. Żegna­jąc się z moją macie­rzy­stą firmą posta­no­wi­łam zaan­ga­żo­wać się w obszar roz­woju oso­bi­stego i w ten spo­sób spo­żyt­ko­wać swój poten­cjał oraz oso­bi­ste doświad­cze­nie zawo­dowe.

Moja nowa droga zawo­dowa zwią­zana jest z rozwojem oso­bi­stym. Po ukoń­cze­niu w 2011r. Aka­de­mii Coacha otwo­rzy­łam pry­watną prak­tykę spe­cja­li­zu­jąc się w coachingu kariery.  Moimi Klien­tami są osoby noszące się z zamiarem przeprowadzenia zmian w życiu zawodowym oraz zmagające się z trudnościami interpersonalymi. 

 

W mojej pracy z Klientami wykorzystuję nie tylko techniki coachingowe, ale także oferuję wsparcie mentorskie

Ponadto posiadam specjalizację coacha kryzysowego, co pozwala mi w pełni profesjonalnie pomagać osobom, których udziałem jest chroniczny stres prowadzący do stanów kryzysowych. 

 

W pracy przyświeca mi motto głoszące, iż kluczem do sukcesu zawodowego jest samopoznanie. Znajomość swoich mocnych stron pomaga nadać właściwy kierunek karierze. Wykorzystuję w tym celu dwa narzędzia: bada­ją­cy style myśle­nia polski kwe­stio­na­riu­sz FRIS oraz bada­ją­cy style pracy kwestionariusz DiSC.

Dążąc do stałego poszerzania swoich kompetencji w obszarze samopoznania obecnie z pasją zgłębiam psychologiczną  teo­rię Ana­lizy Trans­akcy­jnej stanowiącą rozbudowaną koncepcją stosunków międzyludzkich.

coaching, motywacja

MARIA SOBECKA 

 

Umów się na pierwsze spotkanie GRATIS!

wykonanie Joanna Lewandowska @ 2016 wszelkie prawa zastrzeżone.

Telefon
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt:

 

Maria Sobecka tel. 501 220 253